האוכלוסייה הערבית האוכלוסייה הערבית שנותרה בגבולות מדינת ישראל שנקבעו בהסכמים עם מדינות ערב בשנת ,1949 נאמדה ב156,000- בני אדם. כיום )שנת 2007( האוכלוסייה הערבית מונה כ1.5- מיליון בני אדם, כלומר, מאז קום המדינה ועד היום גדלה אוכלוסייה זאת כמעט פי .10 זהו גידול עצום, ויש להביא בחשבון שרוב רובו נובע מריבוי טבעי, ולא מהגירה )שהיא הגורם העיקרי לגידול בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל(. קצב גידול זה של האוכלוסייה הערבית בישראל הוא מהגבוהים בעולם, והוא גבוה אף מקצב הגידול של האוכלוסייה במדינות ערב השכנות. רוב ערביי ישראל הם מוסלמים, ומיעוטם דרוזים ונוצרים )א9(. קבוצות אוכלוסייה אלה שונות זו מזו בשיעורי הילודה והריבוי הטבעי, ולפיכך - חלקם של המוסלמים באוכלוסייה זאת גדל עם השנים, חלקם של הנוצרים קטן, וחלקם של הדרוזים כמעט שאינו משתנה. )ראו גם עמ' 40( הגיוון בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל ניכר בהיבטים נוספים: - כיום רובה אוכלוסייה עירונית ומיעוטה כפרית, ושיעור האוכלוסייה העירונית ממשיך לגדול. - יש לאוכלוסייה זאת יישובים חלשים מבחינה כלכלית, ובהם שיעורי האבטלה גבוהים. יישובים אלה נמצאים בדרך כלל בפר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית