קבוצה אתנית: קבוצה של בני אדם שיש להם סימני הכר משותפים - תרבותיים, דתיים, לשוניים וכדומה. ריבוי טבעי: הגידול החל במספר התושבים במקום מסוים כתוצאה מילודה )להבדיל מגידול האוכלוסייה החל כתוצאה מהגירה(. את שיעור הריבוי הטבעי מחשבים על ידי מציאת ההפרש בין מספר הנולדים למספר הנפטרים באוכלוסייה במהלך תקופה מסוימת. אוכלוסיית ישראל מורכבת מקבוצות אוכלוסייה שונות, היוצרות פסיפס אנושי מגוון מאוד. האוכלוסייה היהודית מונה כיום כ5.5- מיליון נפש, והיא מהווה כ80%- מכלל האוכלוסייה בישראל. בתוך האוכלוסייה היהודית נמצא חלוקה לקבוצות אוכלוסייה כמו: ילידי הארץ וילידי חו"ל, עולים חדשים ותושבים ותיקים, דתיים וחילוניים. האוכלוסייה הערבית מונה כיום כ1.5- מיליון נפש, והיא מהווה כ20%- מן האוכלוסייה. בתוך קבוצת אוכלוסייה זאת יש בני דתות שונות וקתוצוב אתנתוי שונות: מוסלמים, נוצרים, דרוזים, בדווים וצ'רקסים. )מכיוון שרובם ערבים - מכאן ואילך, לאורך כל הספר, יכונו בני קבוצה זאת בשם ”ערבים” או ”אוכלוסייה ערבית”.( מאז קום המדינה גדלה אוכלוסיית ישראל כמעט פי .9 זהו קצב גידול מהיר, האופייני למדינות הפחות-מפותחות דווקא. )...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית