מקורות וזכויות 11 N טוז * ' ם לאנשים ולמוסדות אשר גתגו לנו את רשותם להשתמש במסמכים , בקטעים 1 בתמונית , . We tliank all the organizations and indh ichials who granted us permission to reproduce their material in this ! wok מסמכים וקטעים עמי >« 10 תוני די סטית , תר 1 מה מאנגלית ; איה כרויאר , ראומי 1 גתיסטוריה 3 , ס , £ 0 עמ ' 0 . 2 / כל ח זכויות שמו רות לחברת ההיסטרית הישראלית , ירושלים . עכ ? 11 יעקב טלמון , תרגום כו"ננליינ : י 1 נה שיוי לוי , רומנטיקה ומר * - אירו 0 ה , 1073 , 1348-1815 ע 0 י £ . J 07-1 Q 6 כל הזכויות שמורות להודאת טפרים ^ םעובד , חל אביב . עמי : 1 * וולטרגדאכ ) , עורך , ( מקורות למהפכה הצרפתית , 1979 , עמי . 49-44 וזו ^ ת הדר כשיתוף oy אונ > בו סגטונ תל אביב € . כל הזכויות שפורוח . עמי 15 יהושע אריאל' ( עורך , ( הרנמו מאנגלית . שמואל מוהליכר , חיים כר ^ וור ודוד כהן , המחשבה המדינית גורנות-הברית . כרן ראשון , 19 * 7 , עטי © . 74 כל הזכרות "מורות למוסד כיאליק , ירושלים . עמ : 16 ' אדמו נדו דה אמיצי יס . חתום : מרים שוסטרטן'פרובאוו , וללג , 19 * 1 . עמי . 263 , 105 ם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית