התפתחות השפה העברית והתרבות העברית פעילותו של אליעזר בן יהודה החייאת השפה העברית הייתה אחד מגילויי המהפכה הלאומית . שפות הדיבור המקובלות בארץ ישראל בחיי היום-יום היו ערבית ולדינֹו - בין היהודים הספרדים , ויידיש - בין היהודים האשכנזים . השפה העברית נחשבה בקרב רוב היהודים לשפת קודש ונהגו להתפלל וללמוד בה . אולם מצב זה השתנה עם בוא העליות הלאומיות . אחד ממחוללי השינוי במעמדה של השפה העברית היה אליעזר בן יהודה . הוא סבר כי היהודים אינם יכולים להיות ע ַ ם חי רק ּ ב ְׁ ּוב ָ ם לארץ האבות אלא גם ּ ב ְׁ ּוב ָ ם לשפת האבות - לשפה העברית . על פי תפיסתו , " שלושה דברים חרותים באותיות של אש על דגל הלאומיות : ארץ , שפה לאומית , והשכלה לאומית : ואיש כי יכחׁש באחד מהם כופר ָר ִ יקר ) בכבוד ( הלאומיות " . כלומר , החייאת השפה העברית ביטאה את התחייה הלאומית , והדיבור בה ביטא את הלכידות הלאומית . בן יהודה סבר שרק בארץ ישראל אפשר להחיות את השפה העברית כשפת הדיבור של כל העם : משכילים - כבני העם הפשוט , וילדים - כמבוגרים . יחד עם הרב יחיאל מיכל ּפ ִ ינס הקים בן יהודה את חברת " תחיית ישראל , " שאחת ממטרותיה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית