" חיבת ציון" - התנועה הלאומית היהודית הראשונה יהודים מתאגדים באגודות לאומיות גלי ּ פ ְָ רעֹות , שמהם סבלו יהודי רוסיה במחצית השנייה של המאה ה , 19- עוררו תגובות מקוטבות בציבור היהודי . בעיקר בלטו שני דפוסי תגובה : א . הגירה למדינות במרכז אירופה ובמערבה ומעבר לים - בעיקר לארצות הברית ) מפה , 13 עמ' . ) 58 תגובה זאת אפיינה רבים בציבור היהודי . ב . הקמת אגודות לאומיות שקראו ליהודי רוסיה לעלות לארץ ישראל ולעבוד שם את האדמה . תגובה זאת אפיינה רק מיעוט מהציבור היהודי . בשנת 1884 פעלו כ60- אגודות לאומיות בקרב יהודי רוסיה . האגודות פעלו בנפרד זו מזו ובחשאי . בתחילה לא היה להן לא ארגון מרכזי ולא מנהיג נבחר שילכד את כולן , בעיקר בגלל החשש מתגובת השלטון ברוסיה להתארגנות לאומית . אולם גם ללא הכוונה של גוף מרכזי נוסדו אגודות לאומיות בעוד מדינות במזרח אירופה , במרכזה ובמערבה - רומניה , אוסטרו-הונגריה , גרמניה , שווייץ , צרפת ובריטניה . שמות האגודות ביטאו באופן גלוי או במרומז את הכמיהה לשוב לציון , לארץ ישראל - " שארית ישראל , " " מקלט לישראל , " " עזרא , " " נחמיה . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית