פרק ד : מאגודות מקומיות לתנועה פוליטית עם מקימי האגודות הלאומיות נמנו גם רבנים , ביניהם בלט הרב שמואל מוהליבר . מוהליבר קרא ליהודים לעלות לארץ ישראל ולא להגר לארצות הברית . לדבריו , אין לצ ַ ּפות לגאולה באופן ּפסיב ָ ִ י אלא יש לפעול לקירובה . אל קריאתו הצטרפו גם הרב נפתלי יהודה צבי ּבֶ ְרלין והרב מרדכי אלי ָ א ׁ ש ְּבֶ ְרג . עם זאת , רק רבנים מעטים העזו לקרוא לעלייה לארץ ישראל . הזרם העיקרי של היהדות הדתית תבע להימנע מפעולות של " קירוב הקץ , " וראה בפעילותן של האגודות הלאומיות פעילות מּוסווית ֵ של המשכילים . תקנות אגודת ביל"ו ) קטעים ( התעודה התגלתה בשנת , 1934 כ50- שנה לאחר כתיבתה . היא כתובה בלשון דומה לעברית המקראית , ותוכן הדברים מעיד על המטרות שעמדו לנגד עיניהם של חברי האגודה . מטרת חברת ביל"ו להושיע ולהתאמץ להשיב את ישראל אל ארץ נחלת אבותיהם , לטעת אותם כאזרח רענן , ל ְ תמכ ְ ָ ם ל ְ בל יי ּ פולּו , ל ְ עז ְ ָרם ּבל ייכשלו , להפיח רוח חיים בעצמותיהם , להיות לאור מאיר את הדרך באישון לילה לשאת את דגל הלאומיות ולמצוא לו מסילה ּבל ְ בב כל איש אשר בשם עברי יכּונ ֶ ה . ]…[ ]…[ להפיץ ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית