גוונים ברעיון הלאומי-היהודי במהלך המאה ה , 19- בשנות התסיסה והמאבק של הלאומיות האירופית , היו היהודים מפוזרים בארצות שונות וחסרו להם המאפיינים של קבוצה לאומית . לא היו להם טריטוריה משותפת , שפה מאחדת וריבונות מדינית . למרות זאת נחשבו היהודים בעיני סביבתם לקבוצה אתנית שנבדלה מן התושבים המקומיים , ולא רק בשל דתם . המאבק הלאומי של עמי אירופה השפיע על היהודים , הם לא נותרו אדישים לתהליכים שקרו סביבם והרעיון הלאומי- היהודי החל להתפתח . אבל בשעה שתנועות לאומיות פעלו באירופה מסוף המאה ה18- ובעיקר במהלך המאה ה , 19- התגבשה התנועה הלאומית-היהודית לתנועה מאורגנת רק בשלהי המאה ה19- והיו בה גוונים שונים . היחידה תדון בשאלות המרכזיות האלה : מה היו התהליכים המרכזיים שהביאו להתפתחותה של הלאומיות היהודית בשלהי המאה ה ? 19- מה היו הזרמים המרכזיים של הלאומיות היהודית ? ומה הציע כל זרם ? מה היו נושאי המחלוקת העיקריים בין הזרמים השונים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית