לסיומו של יום: קריאת שמע שעל המיטה לפני שנת הלילה אומרים: הריני מוחל לכל מי שהכעיס והקניט אותי, או שחטא כנגדי, בין בגופי בין 0 רוח סועה: סוערת [תהלים נה, ט]. המתרגשות: הבאות בפתע. ארחות: דרכים, נתיבים. צוקה: צרה, מצוקה. תושיה: חכמה, עצה. חסינו: בטחנו. 0 הקניט: הכעיס והרגיז. חטא כנגדי: הרע לי. ליום. תפילת הדרך הותאמה לתנאים החדשים, וכיום מצויים נוסחים מיוחדים שלה לנוסעים במטוס או למפליגים בים [וכן לחיילי צה"ל לפני יציאה לקרב, לצוללנים ולצנחנים]. קריאת שמע שעל המיטה: בתלמוד הבבלי [ברכות ד ע"ב] קבעו האמוראים שפרט לקריאת שמע של תפילת ערבית, יש לקרוא קריאת שמע גם לפני שנת הלילה. נראה שקבעו כך כדי שיסיים אדם את יומו מתוך דברי תורה ויזכה להגנת ה' קודם ללילה ולסכנותיו. כן נקבע שם [ה ע"א] שיש לומר עם לילה גם "פסוקי דרחמי" [= פסוקי רחמים, פסוקי מקרא המבקשים את הגנת ה' על האדם]. ובמקום אחר [שם ס ע"ב] נקבע שיש לקרוא את שתי הפרשיות הראשונות של קריאת שמע, וכן לומר את ברכת "המפיל" [המובאת להלן]. במקומות שונים בספרות חז"ל נזכרים קטעים נוספים שיש לומר קודם לשינה, ובימי הגאונים הוסיפו עליהם קטעים נוספים...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי