תפילות הדרך תפילת הדרך ליוצא מן העיר היוצא לדרך מחוץ ליישוב מברך: יהי רצון מלפניך, יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום ותדריכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום [ואם מתכוון לחזור לביתו באותו יום אומר: ותחזירנו לביתנו לשלום], ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך ומכל מיני פרעניות המתרגשות לבוא לעולם, ותשלח ברכה במעשה ידינו, ותתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותשמע קול תחנונינו, כי אל שומע תפלה ותחנון אתה. ברוך אתה יהוה, שומע תפלה. ויש נוהגים להוסיף ולומר: יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם: תהלים קכא, ח ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים, בראשית לב, א-ב ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחנים. [שלוש פעמים] יברכך יהוה וישמרך. במדבר ו, כד-כו יאר יהוה פניו אליך ויחנ j. ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום. [שלוש פעמים] 0 המתרגשות: הבאות בפתע. ויפגעו: פגשו. ויחנך: יתן לך חן [בעיני אלהים ואדם]. ישא ה' פניו: יתייחס אליך בחיבה וברחמים. תפילות הדרך: מאז ומתמיד היתה היציאה לדרך כרוכה בסכנות שונות [ובימינו, למשל, בתאונות דרכים], וחכמי...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי