ברכות המצוות קודם וסמוך לקיומן של המצוות המנויות להלן מברכים. הקובע מזוזה בפתח בית או בפתח חדר מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו לקבע מזוזה. 0 הגומל: המעניק. לחיבים: לבני אדם שאפשר ואינם ראויים לכך. הגומל: מקור הברכה ודיניה מצויים בתלמוד הבבלי [ברכות נד ע"ב], אך רשאי אדם לברך ברכה זו גם על כל סכנה שניצל ממנה. נהוג לברך ברכת הגומל בתוך שלושה ימים מן הזמן שבו יצא האדם מכלל סכנה, ויש לברך אותה בנוכחות מניין של אנשים. גברים מברכים ברכה זו בדרך כלל בבית הכנסת [על פי רוב סמוך לעלייה לתורה], ונשים יכולות לברכה בבית הכנסת או, במקרה של יולדת, בביתה או בזמן הברית. המאזינים למברך נוהגים להגיב על ברכתו ולומר: "אמן. מי שגמלך טוב, הוא יגמלך כל טוב. סלה". ברכות המצוות: "העושה כל המצוות מברך עליהן" [תוספתא ברכות ה, ט], וברכה זו יש לברך "עובר לעשייתן" [תלמוד בבלי מגילה כא ע"ב], כלומר לפני קיום המצווה. כללים אלה חלים על חלק מ"מצוות עשה", שהן מצוות הדורשות מן האדם פעולה אקטיבית [בניגוד למצוות "לא תעשה" הדורשות הימנעות מפעולה אסורה]. על ידי אמירת הברכה נוצרת בתודעתו של המברך ה...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי