ברכות השמיעה חכמים תיקנו שצריך אדם לברך על דברים מיוחדים ששומעות אזניו. השומע רעמים עזים, רעידת אדמה ורוח סערה, מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שכחו וגבורתו מלא עולם. השומע בשורות טובות [כגון לידת בן, מציאת אדם שנעדר וכיוצא בהם] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, הטוב והמטיב. השומע שמועות רעות [כגון פטירת אדם, ירידה פתאומית מנכסים וכיוצא בהם] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, דין האמת. נד ע"א]. התלמוד הבבלי [שם] גם מונה כמה מקומות שבהם נעשו ניסים לישראל [כגון חומות יריחו שנפלו בשעת כיבוש הארץ], אך הגדרת "נס" לצורך הברכה האישית תלויה במברך ובתחושותיו. שכחו וגבורתו מלא עולם: מקור הברכה במשנה [ברכות ט, ב]. והשווה לעיל, ברכת "עושה מעשה בראשית" [עמ' 240]. הטוב והמטיב: מקור הברכה במשנה [ברכות ט, ב]. והשווה מייד להלן, ברכת "דיין האמת". דין האמת: המשנה קובעת ש"חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה" [ברכות ט, ה], והוא ביטוי לרעיון כי כל גורל האדם נובע ממקור אחד, וכי עליו להכיר בזה הן ברגעי שמחה הן ברגעי צער וכאב. נוסח הברכה מצוי אף הוא במשנה [שם ט, ב]. "דיין האמת" הוא מי שמשפ...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי