התקנת המזון הפרשת תרומות ומעשרות לוקחים קצת יותר מאחוז אחד מן הפירות או הירקות, מבדילים אותם מן השאר, ומברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש תרומות ומעשרות. וממשיכים ואומרים: מה שהוא יותר מאחד ממאה מן הכל שיש כאן, הרי הוא תרומה גדולה בצפונו. והאחד ממאה שנשאר כאן עם תשעה חלקים כמוהו, בצד העליון 0 להפריש: להבדיל, להניח בצד. יותר מאחד ממאה: אותו חלק אשר נלקח מן היבול והוא יותר מאחוז אחד. תרומה גדולה: כמות כלשהי שנצטווה בעל היבול לתת לכהן [דברים יח, ג-ה]. בצפונו: בפינה כלשהי של החלק המופרש [ונבחר לשם כך באופן סמלי החלק שבצפון]. והאחד ממאה שנשאר כאן: האחוז שהופרש. תשעה חלקים תרומות ומעשרות: מצוות רבות של התורה עניינן בארץ ישראל ובגידוליה, והן "מצוות התלויות בארץ" [ואינן נוהגות בחו"ל]. במקומות שונים מצוה התורה לתת חלקים מן היבול לכהן וללוי או להביאם לירושלים ולאכול אותם שם [ובשנים מסוימות לתת אותם לעני]. הכהנים והלויים זכו בכך משום שאין להם נחלה בארץ והם משרתים בקודש בשם הציבור כולו. חז"ל קבעו שמצוות אלה נוהגות ב"כל שהוא אוכל, ונשמר, וגידולו מן הארץ" [משנה מ...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי