סעודה שלישית זמנה של הסעודה השלישית של יום השבת הוא מעט לפני השקיעה, ומסיימים אותה לקראת תפילת ערבית של מוצאי שבת. יש שהיא נערכת בבית ויש המקיימים אותה בציבור, בבית הכנסת. בראשיתה נוהגים לומר קטעים אלה: תרגום: אתקינו סעודתא אתקינו סעודתא דמהימנותא הכינו את סעודת האמונה שלמתא, חדותא דמלכא קדישא. השלמה, שמחת המלך הקדוש. אתקינו סעודתא דמלכא. הכינו את סעודת המלך. דא היא סעודתא דזעיר אנפין, זו היא הסעודה של זעיר אנפין, ועתיקא קדישא וחקל תפוחין ועתיק יומין הקדוש ושדה תפוחים קדושים באים לסעוד עמו. קדישין אתין לסעדא בהדה. סעודה שלישית: חז"ל קבעו [תלמוד בבלי, שבת קיז ע"ב] שיש לאכול שלוש סעודות בכל שבת. קביעה זו פורשה הלכה למעשה על סעודה בליל שבת ועל שתי סעודות הנאכלות במשך יום השבת. בתורת הסוד הוענקה לסעודה השלישית משמעות מיוחדת, כיוון שהיא נאכלת בזמן שבו לפי תפיסתה גדולה במיוחד הקירבה בין ה' לעמו, ודבר זה בא לביטוי גם בפיוטים שנהוג לאומרם בסעודה זו. אתקינו סעודתא: ראה עמ' . הנוסח הנאמר בסעודה שלישית שונה מזה שנאמר בליל שבת150 [ובשבת בבוקר], בהחלפת תפקידיהן של המהויות המזמינות לסעודה והבאות להש...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי