שמיני עצרת ושמחת תורה "שמיני עצרת" הוא היום הסמוך והצמוד לחג הסוכות [על פי הכתוב בבמדבר כט, לה: "ביום השמיני עצרת תהיה לכם"]. זה חג העומד בפני עצמו, ואין מצוותיו או תפילותיו קשורות אל חג הסוכות. יום זה נחשב כתחילת החורף ומתחילים להתפלל בו על גשמי השנה הבאה, וכן נערכת בו בבית הכנסת הזכרת נשמות, והוא מתאפיין גם בקריאות מיוחדות בתורה ובתפילות משלו. החל בתקופת הגאונים החלו לחוג את "יום טוב שני של גלויות" של שמיני עצרת כיום המציין גם את סיום קריאת התורה השנתית, הוא חג "שמחת תורה". מיד לאחר סיום הקריאה בספר דברים מתחילים לקרוא בספר בראשית, והאירוע כולו מקושט בטכסים רבים, כגון ריקודים עם ספרי 0 בסכת עורו של לויתן: בסוכה שיבנה הקב"ה לצדיקים מעורו של לוויתן, אשר את בשרו יאכלו לעתיד לבוא [תלמוד בבלי, בבא בתרא עה ע"א]. תפילות השנה וברכותיה  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי