חול המועד סוכות ושבת חול המועד ששת הימים שלאחר החג הראשון של סוכות נקראים "חול המועד", והריהם ימי חול המתאפיינים בחגיגיות מסוימת, ואין עושים בהם מלאכה שאפשר לדחותה עד לאחר שמיני עצרת. בבית הכנסת חלים בהם שינויים בתפילה ובקריאות התורה. בין השאר מוסיפים את תפילת ההלל ואת פיוטי ההושענות. בשבת חול המועד [וכאשר אין שבת שכזו בשבוע הסוכות - ביום טוב ראשון של חג] קוראים את מגילת קהלת. בבית ניכרים ימי חול המועד במצוות המיוחדות לחג כולו - ישיבה בסוכה, נטילת ארבעת המינים בכל יום ויום [אך לא ביום השבת] והוספת "יעלה ויבוא" בברכת המזון. בכל סעודה שאוכלים בסוכה בימי חול המועד, מוסיפים את ברכת הסוכה: "ברוך אתה ה', אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה" [לעיל, עמ' 86]. שמחת בית השואבה בערבי חול המועד סוכות נוהגים לקיים במרכזים שונים ברחבי הארץ את "שמחת בית השואבה" בשירה ובריקודים, זכר למקדש. מקורה של חגיגה זו במצוות ניסוך המים על גבי המזבח, שנהגה במקדש בכל ימי החג [משנה סוכה ד, ט]. את המים היו שואבים לפנות בוקר ממעיין השילוח בטכס רב רושם, ובלילות שלפני שאיבת המים נהגו לערוך במקדש חגיג...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי