סוכות "בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני-ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים ... ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים" [ויקרא כג, פסוקים מב-מג, מ]. "כתיב 'כי עמך הסליחה למען תורא' [תהלים קל, ד] - הסליחה מופקדת אצלך מראש השנה, וכל כך למהø 'למען תורא', בשביל ליתן אימתך על הבריות, מיום הכפורים עד החג [Ωסוכות], כל ישראל עסוקים במצוות: זה עוסק בסוכתו, וזה עוסק בלולבו, וביום טוב הראשון של חג, נוטלין לולביהן ואתרוגיהן בידיהן, ומקלסין להקב"ה, והקב"ה אומר להם: כבר מחלתי לכם מה שעבר, מכאן ואילך חשבו עוונותיכם לפניכם" [פסיקתא דרב כהנא, פרשת 'ולקחתם לכם']. חג הסוכות מתחיל בט"ו בתשרי ונמשך שבעה ימים עד כ"א בו. היום הראשון נחשב יום טוב וששת הימים שאחריו - "חול המועד". היום האחרון שבהם, השביעי לחג הסוכות, מיוחד באופיו ובמנהגיו וקרוי "הושענא רבה". היום שלאחר הושענא רבה הוא יום טוב בפני עצמו ["שמיני עצרת"], שבארץ ישראל מצורף אליו אירוע חגיגי נוסף, "שמחת תורה". חג הסוכות הוא פגישה בין שני...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי