יום הכיפורים "והיתה לכם לחוקת עולם, בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו. שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשותיכם חוקת עולם" [ויקרא טז, כט-לא]. "'גינת אגוז' - אלו ישראל. מה אגוז זה אם נופל לתוך הטינופת אחד נוטלו ומורקו ושוטפו ומדיחו והוא חוזר כתחילתו והוא יפה לאכילה, כך כל מה שישראל מתלכלכין בעוונות כל ימות השנה, בא יום הכפורים ומכפר עליהם" [על פי שיר השירים רבה ו, יא]. יום הכיפורים, החל בי' בתשרי, שני פנים לו. מצד אחד הוא נחשב כיום חריצת גזר הדין, ובתור שכזה הריהו מלווה חרדה ויראה: "הכל נידונין בראש השנה... וגזר דינו של אדם נחתם ביום הכיפורים" [תוספתא ראש השנה א, יג]. ומצד שני הוא יום של סליחה ומחילה, יום בו מובטח להם לישראל שה' יטהרם ויכפר על כל חטאתם, ותחושת ביטחון זו מצמיחה מתוכה גם שמחה. עיקרו של היום הוא "עינוי הנפש" הכולל, לפי ההלכה, איסור אכילה ושתייה, איסור רחיצה, איסור סיכה בשמן, איסור נעילת נעל של עור ואיסור על יחסי אישות ["תשמיש המיטה"]. רובו של היום מוקדש לתפילה בבית ה...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי