עשרת ימי תשובה ושבת שובה "שלושה ספרים נפתחין בראש השנה, אחד של רשעים גמורין, ואחד של צדיקים גמורין, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין - נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים. רשעים גמורים - נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה. בינוניים - תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים. זכו - נכתבין לחיים, לא זכו - נכתבין למיתה" [תלמוד בבלי, ראש השנה טז ע"ב]. הימים שמראש-חודש תשרי ועד העשרה בו קרויים בשם "עשרת ימי תשובה" והם מוקדשים לחשבון נפש אישי. ראשיתם בראש השנה, יום המשפט, וסופם ביום הכיפורים, יום גזר הדין והסליחה. השבת שחלה בתוך ימים אלה קרויה "שבת שובה", על שם המילה הפותחת את הפטרת השבת הזו: "שובה ישראל עד ה' אלהיך" [הושע יד, ב]. עשרת ימי תשובה מכונים גם "הימים הנוראים", שם המבטא את הלך רוחו של האדם לקראת יום גזר הדין. בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים יש תוספות שונות בתפילה, וימים אלה מתייחדים גם באמירת סליחות לפני תפילת שחרית, כהמשך לאמירת הסליחות בחודש אלול [ראה עמ' 139]. בימים אלה נוהגים לברך איש את רעהו בברכת "גמר חתימה טובה", ורבים נוהגים לבקש סליחה ומחילה מאנשים שאולי נפגעו מהתנהגותם בשנה שחלפה. סליחו...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי