ראש חודש "וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם" [במדבר י, י]. "הראה לו [הקב"ה למשה] הירח בלילה, ואמר לו: כזה אתם רואים וקובעים כן הלכה לדורות. ולימד להם מולד לבנה, ואמר להם: עד עכשיו אני הייתי מעבר את השניםª הרי כבר מסרתי לכם, מעכשיו התחילו למנות" [תנחומא, בא, ו]. על פי הלוח היהודי, חודש חדש מתחיל ביום שבו נראית הלבנה לראשונה [הוא יום "מולד הלבנה"]. הלבנה מסיימת את מסלולה החודשי סביב כדור הארץ בעשרים ותשעה ימים וקצת יותר משתים- עשרה שעות, ועל כן יכול החודש להיות בן 92 ימים [והוא קרוי "חודש חסר"] או 03 ימים ["חודש מלא"]. בתקופת חז"ל נקבע ראש החודש על פי עדים שבאו אל בית הדין והעידו כי ראו את הלבנה המתחדשת, או - בהעדר עדים - לאחר שחלפו שלושים יום מראש החודש הקודם. במאה הרביעית עוצב הלוח סופית בידי הלל הנשיא, ונקבע אף מספר ימיהם של כל החודשים, שהם בני 92 או 03 ימים [להוציא החודשים מרחשוון וכסלו, שאורכם משתנה משנה לשנה, והם עשויים להיות "מלאים" או "חסרים"]. ראש החודש נחוג לעיתים כיום אחד ולעיתים כיומיים. כיום אחד הוא נ...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי