אבלות "וישוב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה" [קהלת יב, ז]. "אלהי נשמה שנתת בי טהורה, אתה יצרתה בי, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא" [תלמוד בבלי, ברכות ס ע"ב]. "אחינו המיוגעים, המדוכאין באבל הזה, תנו לבבכם לחקור את זאת: זאת היא עומדת לעד, נתיב הוא מששת ימי בראשית. רבים שתו, רבים ישתו, כמשתה ראשונים כך משתה אחרונים. אחינו, בעל נחמות ינחם אתכם. ברוך מנחם אבלים" [תלמוד בבלי, כתובות ח ע"ב]. הדת היהודית אינה רואה את קץ החיים כחידלון מוחלט אלא כשלב של מעבר מעולם החומר אל הוויה אחרת, אשר זכתה במחשבה העממית ובמחשבתם של הוגים לכינויים שונים כגון העולם הבא, עולם האמת, הישארות הנפש, חיי הנצח, גן עדן וכל כיוצא בהם. בצד אמונה זו על מעבר מהוויה להוויה, המתרחש בעת מותו של כל יחיד ויחיד, ניצבת תפיסה עתידית המתייחסת לאומה כולה: בסופה של ההיסטוריה תחל תקופה חדשה ובמסגרתה יקומו המתים לתחייה. העצב והכאב על פטירת אדם הם גם הזדמנות לעשיית חשבון נפשם של החיים, ולשני נושאים אלה ניתן ביטוי בתפילות ובטכסים רבים, הנערכים בחוג בני משפחתו וידידיו של הנפט...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי