בר מצוה "בן שלוש עשרה למצוות" [אבות ה, כה]. "צריך אדם להיטפל בבנו עד שלוש עשרה שנה, מכאן ואילך צריך שיאמר 'ברוך שפטרני מעונשו של זה'" [בראשית רבה סג, י]. המסורת קבעה שנער בן "שלוש עשרה שנה ויום אחד" נחשב מבחינה רשמית כמבוגר החייב בקיום מצוות. מעתה הוא נמנה על קהל הבוגרים: בבית הכנסת הוא יכול להיחשב כעשירי למניין של מתפללים, לעלות לתורה, לשמש כשליח ציבור בתפילה וכל כיוצא בזה. טכסים המציינים את האירוע מוכרים רק מתקופת הגאונים ובעיקר מימי הביניים. עיקרם — הנחת תפילין בציבור, עלייה לתורה [מלווה בברכה שמברך האב] ודרשה במסגרת סעודת מצוה. "בר מצוה": זהו צירוף הכולל בתוכו את המילה הארמית "בר" שפירושה "בן", ומשמעו של הביטוי: "בן מצוה". תפילין: בספר שמות נאמר שמצוות ה' תהיה "לאות על ידך" ו"לזכרון בין עיניך" [שמות יג, ט] — או "לטוטפות בין עיניך" [שם, פסוק טז], ובספר דברים נקבע על "הדברים האלה אשר אנכי מצוך" — "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך" [דברים ו, ו-ח]. מכאן נלמדה מצוות הנחת תפילין, על היד ובין העיניים. התפילין הם שתי קופסות עור שבתוכן כתובות על קלף ארבע פרשיות מן התורה שמהן נלמד ע...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי