קרח קרח בן יצהר בן קהת משבט לוי עמד בראש מרד נגד מנהיגותם של משה ואהרן בעת נדודי בני ישראל במדבר . " עשיר כקרח " לפי האגדה ( פסחים קיט א ) היה קרח עשיר מאוד . הבטוי " עשיר כקרח " שגור בעברית עד היום להגדרת עשיר מפלג . קרח היה בן משפחתם של משה ואהרן וסבר , שגם לו מגיע חלק בהנהגה . הסבה למרד היתה רצונם של המורדים לטל חלק בכהנה , ככתוב ( במדבר טז - ג ) : " ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כלם קדושים ובתוכם ה'ומדוע תתנשאו על קהל ה"' . עמו מרדו עדת הלויים הנלוים אליו , דתן ואבירם ומאתים וחמשים מנכבדי העם . על פי המספר באותו פרק , האדמה בלעה אותם וכלם נספו . אולם נראה שלא כלם נספו , כי מספר על צאצאיהם ששמשו שוערים ומשוררים במקדש בימי דוד ( דברי הימים א ו , כב , ועוד ) , וכמה ממזמורי תהלים מיחסים להם ( " למנצח משכיל לבני קרח " - תהלים מב א , ועוד ) . לויים נושה  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ