ב . היקף ושטח אילו נשאלו מהי יחידת המידה שהשתמשו בה, היו בוודאי עונים "משבצת", אולם משבצת היא יחידת שטח ולא יחידות אורך . לכן כדי למצוא את היקף הצורה יש למנות את הקטעים היוצרים את היקף הצורה, כך : 14 ההיקף : סוג נוסף של טעויות קשור לתפיסה השגויה שלפיה למצולע ששטחו גדול משטחו של מצולע אחר יהיה גם היקף גדול יותר מלמצולע האחר . באופן אינטואיטיבי קל יותר להשוות שטחים על פי אומדן מלהשוות היקפים על פי אומדן . לכן תלמידים נוטים לבסס תשובות בנוגע להיקפים של מצולעים על אומדן של השטחים שלהם . לדוגמה : קל לראות שלמלבן הירוק יש שטח גדול יותר מלמלבן הצהוב . תלמידים רבים יטענו שגם היקף המלבן הירוק גדול מהיקף המלבן הצהוב, אך למעשה שני ההיקפים שווים זה לזה . כדי לחדד מחדש את המושג היקף, להבחין בינו ובין שטח ולהפחית את הטעויות ואת התפיסות השגויות, החלק הראשון של יחידה ב מוקדש למדידת היקפים בלבד, בנפרד מהעיסוק בשטח . בהמשך היחידה עוסקים בשני המושגים יחד . עמודים 92 - 98 פעילות 1 משמשת להצגת הנושא, ומומלץ לפתור אותה בהנחיית המורה ולקיים דיון . התלמידים מתבקשים להתבונן בסרטוטים המוקטנים של גן העירייה שדני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית