מבוא לפרק לכן יש דגש מיוחד על מציאת ההיקף במקרים האלה . לאחר מכן התלמידים מתמקדים במציאת היקף של מלבנים על פי אורכי צלעות נתונים . לאחר שעסקו לעומק במדידת שטח בנפרד ובמדידת היקף בנפרד, התלמידים חוקרים את הקשר בין היקפים של מלבנים שווי שטח ואת הקשר בין שטחי מלבנים שווי היקף . מכיוון שכל הפעילויות עוסקות במלבנים המורכבים מיחידות שטח של 1 סמ"ר, אורכי צלעות המלבנים הם מספרים טבעיים . למלבנים בעלי שטחים שווים יכולים להיות היקפים שונים . מכל המלבנים בעלי שטחים שווים, לריבוע יש ההיקף הקטן ביותר ( ככל שאורכי צלעות המלבן קרובים זה לזה, היקף המלבן קטן ) . באופן דומה מכל המלבנים בעלי היקפים שווים, לריבוע יש השטח הגדול ביותר ( ככל שאורכי צלעות המלבן קרובים זה לזה, שטח המלבן גדל ) . יש להתאים את ניסוח המסקנות לרמת הכיתה . לאורך כל הפרק משולבות פעילויות הדורשות מיומנויות שונות : סרטוט, מדידה בסרגל, הסקת מסקנות מתוך סרטוט או על סמך תיאור מילולי ובחירת נתונים רלוונטיים לבעיות שונות . רקע מתמטי הרקע המתמטי שיפורט להלן מיועד למורים בלבד, ומטרתו לספק מבט מתמטי כולל על הגדרות ותכונות של מושגים הקשורים לנו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית