ב . חישוב נפח של כדור ב פעילות 2 בכל סעיף נתונים כדור וגליל . הרדיוס של בסיס הגליל שווה לרדיוס הכדור, וגובה הגליל שווה לקוטר הכדור . התלמידים מחשבים נפח של כדור על פי נפח הגליל כך : 2 3 × נפח גליל . הינה התשובות לפעילות זו : ב א 2 . בכל סעיף נתונים כדור וגליל . הרדיוס של בסיס הגליל שווה לרדיוס הכדור, וגובה הגליל שווה לקוטר הכדור . חשבו את נפח הגליל בקירוב והקיפו את המידה המתאימה ביותר לנפח הכדור . 4 ס"מ = r 4 ס"מ = r 7 ס"מ = r 7 ס"מ = r הגובה : ס"מ הנפח : סמ״ק הגובה : ס"מ הנפח : סמ״ק הנפח : 200 סמ"ק 360 סמ"ק 270 סמ"ק הנפח : 1,660 סמ"ק 1,990 סמ"ק 1,440 סמ"ק 8 14 92 . 401 04 . 2,154 ב פעילות 3 התלמידים יכולים לחשב את נפח הכדור בלי לחשב את נפח הגליל תחילה, על פי 2 r . לפיכך נפח הכדור הוא 67 . 186 , 4 סמ"ק בקירוב × 2 × r × π × 2 3 הנוסחה : 2 10 ) : × 2 × 10 × π × 2 3 ( 67 . 4,186 ≈ 3 . חשבו את נפח הכדור בקירוב . הקיפו את המידה המתאימה ביותר . 10 ס"מ = r הנפח : 4,200 סמ"ק 5,300 סמ"ק 3,100 סמ"ק א נ י מ ד מ יי נ ת גליל שגובהו שווה לקו ט ר ה כ ד ור ור ד יו הב י שלו שווה לר ד יו ה כ ד ור . 172 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית