מ נ ס ר ה פ י ר מ י ד ה מ ע ג ל ו ע י ג ו ל ג ל י ל ח ר ו ט כ ד ו ר ג ו פ י ם מ ש ו כ ל ל י ם מדריך למורהמדריך למורה גאומטרייה לבית הספר היסודי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית