האם בישראל יש מחסור במים ? 06 האם מדינת ישראל עם הפנים אל השמש ? 11 המרחב הישראלי כלכלה, תשתיות וסביבה התחבורה בישראל, לאן ? 40 גאוגרפיה, אדם וסביבה | כיתה ט www . school . kotar . co . il הספר במהדורה מקוונת אישור מס' : ספרי לימודאגף באישור משרד החינוך אושר בתאריך : 3368 2020 . 9 . 9  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית