2 . צבעו את הריבוע לפי ההוראות . 2 . 0 מהריבוע – באדום 02 . 0 מהריבוע – בכחול 002 . 0 מהריבוע – בירוק מומלץ לחזור על הפעילות עם מספרים אחרים ולהשתמש בריבועי האלפיות המחיקים . ה . אלפיות – הכרה 197 3 . מה המספר העשרוני המתאים לציור ? = 2 : 3 עם המורה 124 ? איך א ד ע מ ה ה מ ס פ ר העשרו נ י ה מ תאים ל- 1,000 א פ שר לעשות ה מ רות : 10 1 = 1,000 ה מ רה ראשו נ ה – 0 10 ול כ ן ממ ירים כ ל 10 אל פ יות ל מ אית אחת . 10 1 = 001ה מ רה ש נ ייה – 10 ול כ ן ממ ירים כ ל 10 מ איות לעשירית אחת . א נ י רואה כ אן 124 אל פ יות . א נ י רואה כ אן עשירית אחת, 2 מ איות ו- 4 אל פ יות . ל כ ן ה מ ס פ ר העשרו נ י ה מ תאים לציור הוא 124 . 0 . דורית אסנת בת שבע 1 1 1,000 1 100 110 10 421 1 1 1,000 1 100 110 10 124 ה . אלפיות – הכרה 198 בא א . כיצד תיראה טבלת המבנה העשרוני של בת שבע לאחר שתי ההמרות ? השלימו . 4 . איזה חלק מכל ריבוע צבוע ? כתבו מספרים עשרוניים מתאימים . אפשר לקרוא את המספר 124 . 0 אפס נקודה אחת שתיים ארבע , על פי דרכה של דורית, או אפס נקודה מאה עשרים וארבע , על פי דרכה של בת שבע . 1 1 1,000 1 100 1...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית