9 . השלימו . אפשר להיעזר בריבועי המאיות המחיקים המצורפים בסוף הספר . מספר טבלת המבנה העשרוני פירוק לפי המבנה עשרוני מספר מעורב העשרוני או שבר 1 1 100 110 10 75 2 05 . 0 + 7 . 0 + 2 75 . 2 572 100 א 1 1 100 110 10 11 . 0 ב 1 1 100 110 10 02 . 0 + 1 . 0 + 3 + 20 ג 1 1 100 110 10 4 10 10 ד 1 1 100 110 10 53 . 12 ה 1 1 100 110 10 55 10 . השלימו . אפשר להיעזר בריבועי המאיות המחיקים . דד וגוג ממ הה 610 שבר 101 100 100 17 1 מספר מעורב 3 4 100 62 5 100 1 10 100 100 99 . 059 . 293 . 2 מספר עשרוני 17 . 1 דד וגוג ממ הה 117 100 ג . מאיות – הכרה 171 האם סימנתם X בשני מספרים ? בב דד יקהיקה 11 . כתבו מספרים שונים המתאימים לציור הריבועים – מספרים עשרוניים, שברים ומספרים מעורבים . = 2 : 3 עם המורה 12 . תלמידי כיתה ה התבקשו לכתוב כמה שיותר מספרים המתאימים לציור הזה : לפניכם התשובות של התלמידים . הקיפו את התשובות הנכונות . 190 19 90 . 1 90100 1 9 . 1 910 100 1 10 13 . מתחו קו מכל מספר אל הציור המתאים לו . אם אין למספר ציור מתאים, סמנו X . 3 30 310 3 . 0 30 . 0 03 . 0 0 . 3 10 30 100 100 ג . מאיות – הכרה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית