2 . פתרו את תרגילי החיבור והחיסור . אפשר להיעזר בריבועי העשיריות המחיקים . 1 . 1 = 4 . 0 + 7 . 0 9 . 0 = 6 . 0 – 5 . 1 א = 3 . 0 - 6 . 1 ה = 2 . 0 - 2 . 7 ט = 1 . 0 - 5 ב = 5 . 0 + 2 . 1 ו = 4 . 1 + 6 . 0 י = 6 . 0 - 4 . 3 ג = 1 . 10 - 1 . 10 ז = 8 . 0 + 8 . 0 יא = 5 . 1 - 2 ד = 5 . 2 - 7 . 2 ח = 7 . 0 + 6 . 0 יב = 3 . 0 - 1 . 4 א פ שר גם להיע ז ר בשברים : 7 = 4 . 0 + 7 . 0 4 + 1110 = 110 1 = 10 1 . 1 = 10 דד וגוג ממ אותאות 9 . 0 4 . 0 6 . 0 1 . 1 5 . 1 7 . 0 א פ שר גם להיע ז ר בשברים : 5 1 = 6 . 0 - 5 . 1 6 - 910 = 10 9 . 0 = 10 ב . עשיריות – חיבור וחיסור 152 3 . היעזרו בציור הריבועים של המספר 3 . 2 ופתרו את התרגילים . 4 . היעזרו בציור הריבועים של המספר 9 . 1 ופתרו את המשוואות . א 2 = + 9 . 1 ג 3 . 2 = + 9 . 1 ה 3 = + 9 . 1 ב 1 = - 9 . 1 ד 9 . 0 = - 9 . 1 ו 5 . 1 = - 9 . 1 א = 2 - 3 . 2 ד = 3 . 1 + 1 ז = 7 . 0 + 3 . 2 ב = 3 . 0 - 3 . 2 ה = 1 . 0 + 3 . 2 ח = 3 . 0 + 2 ג = 1 + 3 . 2 ו = 1 . 0 - 3 . 2 ט = 3 . 1 - 3 . 2 5 . היעזרו בציור הריבועים של המספר 1 . 1 והשלימו אפשרויות שונות . 1 ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית