4 . מה המספר ? השלימו . א ב 20 10 = × 2 + × 2 + × 2 + × 2 = × 9 + × 9 + × 9 + × 9 אלפיםמאותעשרותיחידות 2222 אלפיםמאותעשרותיחידות 9999 פפ יי ננ ת הבלשת הבלש כתבו סדרת מספרים לפי החוקיות של סדרת פיבונאצ׳י בהתאם להוראות . אם אי אפשר, סמנו X . א . סדרה שכל המספרים בה זוגיים : . . . , , , , , , , ב . סדרה שכל המספרים בה אי-זוגיים : . . . , , , , , , , ג . סדרה שיש בה גם מספרים זוגיים וגם מספרים אי-זוגיים : . . . , , , , , , , ת ז כ ורת : בס ד רת פ יבו נ אצ'י החל מ ה מ ס פ ר השלישי בס ד רה, כ ל מ ס פ ר הוא הס כ ום של ש נ י ה מ ס פ רים של פנ יו . א . עשיריות – הכרה 130 = 2 : 3 עם המורה 5 . המילים בכותרת של כל טור הוחלפו במספרים, כך : 1101001,000 א . השלימו את המספרים המתאימים מעל החיצים . ב . השלימו : . > כל טור מייצג ערך גדול פי מהטור הצמוד לו מימין / משמאל . > כל טור מייצג ערך קטן פי מהטור הצמוד לו מימין / משמאל ג . לטבלה נוסף טור מימין . מה תהיה הכותרת של הטור הזה ? השלימו את המספרים החסרים מעל החץ ובכותרת של הטור . 1101001,000 1101001,000 : : אי ז ה מ ס פ ר ק ט ן פ י 10 מ- 1 ? 10 : 10 : :...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית