3 . כתבו בשיטה הרומית . א = 2 ד = 11 ז = 25 ב = 7 ה = 12 ח = 30 ג = 9 ו = 21 ט = 39 בב דד יקהיקה האם קיבלתם את התוצאות שעל הדגלים ? כללים לחישוב ערך של מספר בשיטה הרומית בשיטה הרומית מחברים את ערכי הספרות של מספר משמאל לימין, אולם אם יש במספר ספרה שערכה קטן מערך הספרה שמימינה, מחסרים את ערכה מהספרה שמימינה במקום לחבר אותה . = II + VII ד = IX + XII V ה = VI : III א = III × ב = XI - VII ו = XI + VII ג = XXII - III ז = X + XXI 4 . כתבו את התרגילים בשיטה העשרונית ופתרו אותם . 9 = 7 + 2 דד וגוג ממ הה XXXI II IVXV XIXXXI XVIII XVI = 10 + 5 + 1 = 16 XIV = 10 + ( 5 - 1 ) = 14 XIX = 10 + ( 10 - 1 ) = 19 VI = 5 + 1 = 6 IV = 5 - 1 = 4 XIII = 10 + 1 + 1 + 1 = 13 האם כתבתם את הספרה X ארבע עשרה פעמים, את הספרה V פעמיים בב דד יקהיקה ואת הספרה I עשר פעמים ? דוגמאות : א . הכרת השיטה הרומית 119 CXIX א א גב 5 . בנו מגפרורים או מקיסמים וציירו . בנו את המספר 3 בספרות רומיות משלושה גפרורים . 6 . לפניכם תרגילים שגויים הכתובים בספרות רומיות . בנו את התרגילים מגפרורים . בכל תרגיל העבירו גפרור אחד בלבד למקום אח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית