א ב 3 . באיזה גורם צמצמו או הרחיבו כל שבר ? השלימו . א 2 1 = 28 14 ב 6 36 = 7 14 242 = 49 2 7 8 = 3 12 4 4 : 7 7 : ג 3 21 = 9 63 ד 66 11 = 42 7 ה 3 12 = 9 36 ו 15 3 = 45 9 דד וגוג ממ אותאות 4 . השלימו . שימו לב לכיוון החיצים . צמצום בגורם 2 צמצום בגורם הרחבה בגורם צמצום בגורם 3 4 60 5 75 הרחבה בגורם 6 הרחבה בגורם 10 צמצום בגורם צמצום בגורם 3 צמצום בגורם 2 הרחבה בגורם 3 כ תבו שבר כ רצו נ כ ם . ד . הרחבה וצמצום 38 5 . » השלימו בעזרת הרחבה או צמצום . 15 ט 10 = 6 18 ה 5 = 36 = 10 א 5 = 8 2 י 2 = 6 1 ו 18 = 8 ב 32 2 = 5 יא 8 8 ז = 6 = 20 ג 5 3 6 יב 1 = 6 ח = 10 = 27 ד 9 » בחרו באחד מהסעיפים ז – יב וכתבו במחברת שלוש אפשרויות נוספות להשלמה . יוצא יוצא ממ ן הן ה ככ לללל ציור ו נ גי נ ה בתרשים שלפניכם מוצגות שתי קבוצות של ילדות מכיתה ה 3 בבית הספר "בית יעקב" . כתבו כל שם באזור המתאים בתרשים . בב דד יקהיקה האם מספר השמות שכתבתם בכל אזור מתאים למספר המצוין בו ? ציור ציור נ גי נ ה ציור ו נ גי נ ה ילדות המ ש ת ת פ ו תילדותהמשת ת פו ת בחוג נ ג י נ הבחוג ציו ר שם אחד 2 שמות 2 שמות עדינהנחמהשרייוכבדנע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית