41 1 . ما هُوَ عَمَلُ رَواد؟ نُلَوِّنُ ٱلرَّسْمَةَ ٱلْمُلئِمَةَ . 3 . ماذا يَفْعَلُرَواد بِٱلصُّوَرِٱلَّتي يُصَوِّرُها؟ نُحَوِّطُٱلرَّسْمَةَٱلْمُلئِمَةَ . 2 . أَيْنَيَخْتَبِئُرَواد مِنَٱلْحَيَواناتِٱلْمُفْتَِ سَةِ؟ نُلَوِّنُرَواد .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית