401 פתרונות לתרגילים פרק 7 א . Ω 172 . 0 ב . ] A [ 44 . 17 ג . ] A [ 325 . 52 ד . ] A [ 325 . 52 . 11 א . Ω 6 ב . ] V [ 18 ג . ] V [ 22 . 21 א . תיל א : Ω 5 . 1 תיל ב : Ω 3 ב . תיל א : ] 2 A = 5 . 33 ∙ 10 - 9 [ m תיל ב : ] 2 A = 3 ∙ 10 - 9 [ m . 1 א . ] A [ 2 ב . ] V [ 73 . 25 ג . ] V [ 27 . 34 . 41 א . Ω 32 ב . Ω 32 ג . Ω 64 ד . Ω 25 . 0 . 51 n ב . Ω 8 ג . ] Ω·m [ 8 - 01· 6 . 1 = ρ ד . [ 1 ] Ω 5 . 0 [ 2 ] ] V [ 75 . 0 . 61 e = 9 . 375 ∙ 10 18 א . א . לא, אין יחס ישר בין המתח לזרם . ב . [ 1 ] Ω 10 [ 2 ] Ω 5 . 12 ג . בגלל עליית הטמפרטורה . . 71 א . ] V [ 32 ב . ] V [ 368 . 81 א . תיל גלילי : Ω 05 . 0 תיל מלבני : Ω 08 . 0 ב . תיל גלילי : ] A [ 40 תיל מלבני : ] A [ 25 . 91 א . כן, Ω 15 . 5 ≅ ( ראו גרף ) ב . ] Ω·m [ 7 - 01· 09 . 8 = ρ ג . קטנה יותר ד . ראו בגרף . . 101 ] I [ A V [ V ] 2 0 0 8 6 4 92 . 1 58 . 1 14 . 1 78 . 0 38 . 0 y = 5 . 1588 x + 0 . 0132 10 גרף לסעיף ד גרף המתח כפונקציה של הזרם 401 פתרונות חלק ב - פרק 7 402 פתרונות לתרגילים פרק 8 מעגל טורי V V ] , 2 [ A ] . 1 2 = 4 [ V ]...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית