חישוב ערך הכא"מ המושרה במצב שבו מסתיימת תנועת האלקטרונים לאורך המוט המוליך, שקול הכוחות שווה לאפס, כלומר : מכאן שבמקרה הכללי : אם כיוון המהירות ניצב לכיוון השדה ) 1 = α sin כמתואר בתרשים ( , נקבל : אנו יודעים גם שאת השדה החשמלי אפשר לבטא באופן הבא : Lרשאכ הוא אורך המוט ו - e הכא"מ המושרה, ששווה להפרש הפוטנציאלים בין קצות המוט . מכאן נקבל : כלומר, גודל הכא"מ המושרה בין קצות המוט הוא : זרם מושרה רציף אם נרצה שהזרם דרך המוט המוליך יהיה רציף ) ולא רגעי ( , נוכל לחבר מעגל חשמלי באופן הבא : נניח את קצות המוט המוליך על מסגרת מוליכה קבועה שמכילה נגד שהתנגדותו R . כאשר המוט נע בתוך השדה המגנטי, נוצר בו קיטוב מטענים כפי שראינו . חיבור המוט למסגרת מוליכה שקול לחיבור המעגל לסוללה . כל עוד המוט ימשיך לנוע בשדה המגנטי במהירות קבועה כשהוא מחליק על המסגרת, יתקיים הקיטוב במוט ויתקבל מעגל חשמלי סגור שבו זורם זרם ) תרשים א ( . בתרשים ב מתואר המעגל החשמלי השקול . נשים לב לנקודות הבאות : 1 . כיוון כוח לורנץ שפועל על האלקטרונים שבמוליך קובע את כיוון הזרם המושרה במעגל . 2 . כיוון חיבור הסוללה ) במעגל השקול (...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית