למשל, עבור המסלול הסגור ( עניבה A באיור שבעמוד הקודם ) , סך כל V . ef + Vbe + Vab + V המתחים בעניבה שווה לאפס, כלומר : 0 = fa ניתן לנסח את חוק המתחים בצורה נוספת : כל עניבה במעגל חשמלי ( באיור מסומנות עניבה A ועניבה B ) היא למעשה מסלול טורי . במסלול כזה, סך כל ההספקים שמספקים מקורות המתח שווה ל - . מצד שני, סך הספקי האנרגיה שצורכים הנגדים שווה ל - . בשל שימור האנרגיה נקבל . נצמצם ב - I ונקבל . זהו הניסוח המתמטי המקובל ל חוק המתחים של קירכהוף . פתרון מעגל באמצעות חוקי קירכהוף פתרון מעגל חשמלי באמצעות חוקי קירכהוף שקול למעשה לפתרון של מספר משוואות אלגבריות עם מספר נעלמים, כאשר מספר המשוואות חייב להיות שווה למספר הנעלמים . נדגים ניתוח ופתרון של מעגל מורכב, כדוגמת זה שבאיור שבעמוד הקודם . נסמן את הזרמים בכל הענפים, כאשר כיווני הזרמים נבחרים באופן שרירותי . א . שימו לב : בשלב זה עדיין איננו יודעים את כיווני הזרמים האמיתיים . אם הבחירה שעשינו אינה מתאימה, הזרם הרלוונטי יתקבל שלילי . נחליט באופן שרירותי לכל עניבה מה ייחשב ככיוון חיובי לזרם . ב . בדוגמה שלנו, בחרנו את הכיוון החיובי נגד כיוון ת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית