השבר כמנת חילוק כפל וחילוק שברים - חלק א חלק מכמות בשברים חלק מכמות באחוזים מדריך למורה 2850 המרכז לטכנולוגיה חינוכית ספרי לימודאגף באישור משרד החינוך 2019 . 7 . 9 www . school . kotar . co . il הספר במהדורה מקוונת אישור מס' : אושר בתאריך : 16  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית