א שטח : היקף : שטח : היקף : ב 2 . בכל סעיף יש סרטוט של מלבן אדום . סרטטו ברשת השמאלית מלבן לפי המבוקש והשלימו את המידות החסרות של שני המלבנים . מלבן שהיקפו שווה להיקף המלבן האדום ושטחו שונה משטח המלבן האדום : מלבן ששטחו שווה לשטח המלבן האדום והיקפו שונה מהיקף המלבן האדום : שטח : היקף : שטח : היקף : שטח והיקף של מצולעים 170 שוב חישוב חישובים : 3 . לפניכם טבלה המציגה מידות של מלבנים . השלימו את המידות החסרות . 4 . לפניכם סרטוט מוקטן של בריכה מלבנית וסביבה משטח דשא . א . מה שטח הבריכה ? ב . מה היקף הבריכה ? ג . מה שטח הדשא ? האם סכום שלושת המספרים שכתבתם הוא 200 ? האם השתמשתם פעמיים ב ד יקה ביחידה מטר רבוע ופעם אחת ביחידה מטר ? 3 מ׳ 1 מ׳ 3 מ׳ 15 מ׳ 2 מ ׳ 4 מ ׳ 4 מ ׳ 3 1 מ ׳ הק פ י ד ו ל כ תוב יחי ד ות מ י ד ה מ תאי מ ות ! אורך צלע אחת אורך הצלע ( בס"מ ) היקף הסמוכה ( בס"מ ) שטח ( בס"מ ) ( בסמ"ר ) 316 מלבן א 5 . 105 מלבן ב 1272 מלבן ג 1820 מלבן ד שטח והיקף של מצולעים 171 שוב חישוב 5 . כתבו את השטח של כל מרובע . 6 . א . סרטטו על רשת הנקודות שלושה מצולעים שונים ששטחם 5 . 3 סמ"ר . ב ד יקה האם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית