יוצא מ ן ה כ לל מה הקשר בין קנה המידה להיקף החצר בסרטוט ובמציאות ? ד יון מה הקשר בין קנה המידה לשטח החצר בסרטוט ובמציאות ? הסבירו . ד . פי כמה אורך החצר במציאות גדול מאורך החצר בסרטוט ? ה . פי כמה רוחב החצר במציאות גדול מרוחב החצר בסרטוט ? ו . פי כמה היקף החצר במציאות גדול מהיקף החצר בסרטוט ? ז . פי כמה שטח החצר במציאות גדול משטח החצר בסרטוט ? האם תשובה ז שונה מתשובות ד - ו ? ב ד יקה איזה מהתרשימים האלה מייצג את הקשר בין שתי קבוצות המספרים הנתונות ? כתבו כל מספר שלם מ- 1 עד 10 באזור המתאים בתרשים זה . אם יש מספר שאינו שייך לשום קבוצה, כתבו אותו מחוץ לתרשים . האם כתבתם עשרה מספרים בתרשים ושום אזור לא נותר ריק ? ב ד יקה מספרים א י-ז ו ג י י םמספרים זוג י י ם תרשים 1 תרשים 2 מספרים א י-ז ו ג י י םמספרים זו ג י י ם ה . שטח וקנה מידה 63 2 . המשבצות הצבועות בחום בסרטוט החצר מייצגות את מקומו של ארגז החול בחצר . א . מה המידות של ארגז החול ? בסרטוט : , במציאות : , ב . מה שטח ארגז החול ? חשבו על ידי הכפלת המידות . בסרטוט : סמ״ר במציאות : סמ״ר ג . פי כמה שטח ארגז החול במציאות גדול משטח הארגז בסרט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית