• איך ידעתם מה המרחק במציאות בין המתנ"ס ובין המרכז המסחרי ? ד יון • מה הקשר בין המרחקים במציאות ובין המרחקים במפה של קריית נוף ? ב . השלימו 2 או 5 . 0 . > כל סנטימטר במפה של קריית נוף מייצג ק"מ במציאות . > כל קילומטר במציאות מיוצג על ידי ס"מ במפה . ג . השלימו בטבלה את המרחקים במפה ובמציאות בעיר קריית נוף . המרחק במפה המרחק במציאות ( בסנטימטרים ) ( בקילומטרים ) 4 ק"מ 8 ס"מבית ספר - פארק מרפאה - מרכז מסחרי מתנ"ס - מרכז מסחרי פארק - בית העירייה 6 ס"ממרפאה - 4 ק"ממרפאה - 5 . 1 ק"מ שתי 5 . 1 ק"מ א פ שרויות סעיף ד סעיף ה ה מ רחק בי נ יהם ב מ ציאות הוא ק “ מ . ה מ רחק בין ה מ ת נ “ס ובין ה מ ר כ ז ה מ סחרי ב מפ ה הוא ס“ מ . א . מרחקים במפה ובמציאות 44 ד . במרחק 3 ק“ מ מהמרכז המסחרי לכיוון המרפאה יש גן משחקים . סמנו את גן המשחקים במפה והשלימו את השורה המתאימה בטבלה . ה . בעיר רוצים לבנות ספרייה במרחק 2 ק"מ מבית העירייה לכיוון הפארק . סמנו את הספרייה במפה והשלימו את השורה המתאימה בטבלה . ו . לאוטובוס הנוסע מבית הספר לבית החולים יש תחנה בכל קילומטר . סמנו את התחנות האלה במפה . מה המרחק בין תחנה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית