זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה, מוגנות . אין לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה, בכולו או בחלקים ממנו, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית ) . © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר שמורות לבעליהן . © תשע"ט, 2019 . כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור, קריית משה רואו, רח' קלאוזנר ,16 רמת אביב, תל אביב 6901128 ראש תחום מדע וטכנולוגיה מטח : ד"ר דפנה רביב ראש צוות הפיתוח : ויקי תשובה אלבו פיתוח וכתיבה מדריך למורה : צוות מדעים : ד"ר אורלי פרי, ד"ר שרמן רוזנפלד, ויקי תשובה אלבו צוות שפה : ד"ר נירה לוין, חיה יצחקי ייעוץ אקדמי ועריכה מדעית - פדגוגית : ד"ר אורנית ספקטור לוי פיתוח וכתיבה חוברות הלימוד : צוות מדעים : ויקי תשובה אלבו, ד"ר אורלי פרי, טל ברטוב, טלי הרוש קורח צוות שפה : ד"ר נירה לוין, חיה יצחקי ייעוץ אקדמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית