חי ד ה 2 . שערו : באילו סעיפים שתי הצורות חופפות ? בדקו את השערותיכם : בשקף "צורות 1" מופיעה צורה אחת מכל זוג . בדקו בעזרת השקף אם הצורה הזאת חופפת לצורה האחרת . אפשר להפוך את השקף ולסובב אותו . הקיפו את הסעיפים שבהם שתי הצורות חופפות . בא דג וה שתי צורות הן חופפות אם אפשר להניח צורה אחת על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק . 3 . חלקו את הריבוע לארבעה מצולעים חופפים על ידי סרטוט שני קטעים . נסו למצוא פתרונות שונים . אפשר להיעזר ברשת הנקודות המחיקה . א . צורות חופפות 99 4 . א . מה סוג המשולש הצהוב שלפניכם ? הקיפו . ע ה מ ורה לפי צלעות : שווה צלעות / שווה שוקיים / שונה צלעות לפי זוויות : חד זוויות / ישר זווית / קהה זווית ב . שערו : אילו מהמשולשים שלמטה חופפים למשולש הצהוב ? בדקו את השערתכם בעזרת השקף "צורות 1" . בדיון בסעיף ב של פעילות 4 כדאי להתייחס גם לסוג המשולש לפי צלעות ולפי זוויות . א ב ג ה ו ז הסבירו את השערתכם . ד יו ד א . צורות חופפות 100 ב א 5 . בכל סעיף מסורטטים שני קטעים ומשולש . השלימו כל קטע למשולש לפי המבוקש . בדקו את תשובותיכם בעזרת השקף "צורות 1" . משולש החופף למשולש הירוק : משו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית