3 . פתרו בעזרת חיבור חוזר . א = # 25 2 2 . ד = # 42 0 . ב = # 24 12 . ה = # 4 15 0 . ג = # 1 33 . ו = # 5 5 2 . א = # 7 9 0 . ב = # 8 2 5 . ג = # 4 04 0 . ד = # 06 23 . ה = # 12 8 0 . 4 . פתרו את התרגילים בעזרת שברים . כתבו את התוצאות כמספרים עשרוניים . לא ת מ י ד נ וח ל פ תור תרגיל כ פ ל של מ ס פ ר עשרו נ י ב מ ס פ ר שלם בע ז רת חיבור חו ז ר, כ י תרגיל החיבור ארוך מ או ד . ל כ ן, א נ י פ ותר בע ז רת שברים . כ ך : או כ ך : מתן 3 1 6 = 3 . 1 6 3 6 + 1 6 = 10 8 . 7 = 8 . 1 + 6 = 10 18 6 10 3 1 6 = 3 . 1 6 13 6 = 7810 = 10 8 . 7 = 10 ג . כפל מספרים עשרוניים 125 קו ד ם ל מ ד נ ו ל פ תור תרגילי כ פ ל של מ ס פ רים עשרו נ יים ב- 10 , ב- 100 וב- 1,000 בע ז רת ט בלת ה מ ב נ ה העשרו נ י . האם א פ שר להשת מ ש ב ט בלה ב כ פ ל של מ ס פ רים עשרו נ יים ב כ ל מ ס פ ר שלם ? דפנה • איזה מספר התקבל אחרי ההמרה ? כתבו אותו בתוצאה של התרגיל למעלה . ד יון • האם קיבלתם את אותה התוצאה שקיבל מתן בעמוד הקודם ? המירו לפי הצורך והשלימו את השורה האחרונה בטבלה . עשרותיחידות עשיריות מאיותאלפיות 31 המספר המספר לפני כפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית