א 3 . אפשר לחלק מספר עשרוני ב- 10 בעזרת שברים . = 10 : 26 . 5 26 5 526 = 10 : 526100 = 10 : 1100 526100 = 10 526 . 0 = 1,000 יצגו את המספר שחילקתם ב- 10 ואת התוצאה בשורות המתאימות בטבלה . 4 . פתרו את תרגילי החילוק בעזרת שברים ויצגו את התוצאה של כל תרגיל בטבלה . האם מצאתם את אותם הקשרים בין המספר שמחלקים ב- 10 ד יון ובין התוצאה כמו בעמוד הקודם ? אילו קשרים ? = 10 4 30 : . לדוגמה : = 10 : 26 . 5 מאותעשרותיחידות עשיריות מאיותאלפיות המספר 403 המספר לחלק ל- 10 מאותעשרותיחידות עשיריות מאיותאלפיות המספר המספר לחלק ל- 10 ג מאותעשרותיחידות עשיריות מאיותאלפיות = 10716 : המספר המספר לחלק ל- 10 ב מאותעשרותיחידות עשיריות מאיותאלפיות = 85 100 . : המספר המספר לחלק ל- 10 ד רך ל פ תרון 4 = 10 : 30 10 ב . חילוק מספרים עשרוניים ב- 10 , ב- 100 וב- 1,000 111 5 . פתרו את סדרות התרגילים . 6 . פתרו . כשמחלקים מספר עשרוני ב- 10 , הערך של כל ספרה קטן פי 10 , ובטבלת המבנה העשרוני כל הספרות עוברות מקום אחד ימינה . ז ה נ ראה כ אילו מז י ז ים את ה נ קו ד ה העשרו נ ית מ קום אח ד ש מ אלה . = 84 5 10 4 58 . : . 84 5 4...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית