15 . הינה שלוש דרכים לפתור את התרגיל = # 100 302 0 . : כפל ב- 100 עם ה מ ורה כ ש כ ו פ לים מ ס פ ר ב- 100 בע ז רת ה ט בלה, א פ שר ל כ פ ול כ ל ס פ רה ב- 100 ולה מ יר . מה המספר שהתקבל לאחר כל ההמרות ? ד יון כתבו אותו בתוצאה של התרגיל למעלה . א . בעזרת טבלת המבנה העשרוני : המירו והשלימו את השורה התחתונה בטבלה . עשרותיחידות עשיריות מאיותאלפיות 23 המספר המספר לפני כפול 100 200300 ההמרה אחרי ההמרה ב . בעזרת שברים ופילוג : השלימו את התוצאות מעל התרגילים שהתקבלו מהפילוג ופתרו . . 3 210 000 1, = + = # # # 100 100 100 302 0 3 2 + 1000,10 = # 10 302 0 . = # 10 ג . בעזרת שני תרגילי כפל : לכפול ב- 100 זה כמו לכפול ב- 10 ושוב לכפול ב- 10 . השלימו : = # # # 10 10 302 0 0 302 00 1 ) . ( . ד . האם קיבלתם תוצאות שוות בשלוש הדרכים שבסעיפים א - ג ? עופרי א . כפל מספרים עשרוניים ב- 10 , ב- 100 וב- 1,000 105 ד רך ל פ תרון ד רך ל פ תרון ד רך ל פ תרון מצאו קשרים בין המספר שכופלים ב- 100 ובין המכפלה . ד יון 16 . פתרו את התרגילים בדרך הנוחה לכם ויצגו את התוצאה של כל תרגיל בטבלה . אפשר להיעזר בטבלת המבנה העשרו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית