ל מ ד נ ו ש כ ד י ל כ פ ול שבר בשבר, א פ שר ל כ פ ול מ ו נ ה ב מ ו נ ה 3 . 5 154 = 7 ו מ כ נ ה ב מ כ נ ה, ל ד וג מ ה : 28 אבל איך מ חלקים שבר בשבר ? עופרי ז ה קל ! מ חלקים מ ו נ ה ב מ ו נ ה ו מ כ נ ה ב מ כ נ ה . ל ד וג מ ה, בתרגיל החילוק ה מ תאים לתרגיל ה כ פ ל 15 5 : 328 = 7 שלך : 4 איך אפשר לחלק שברים כשהמונים או המכנים אינם מתחלקים זה בזה ? ד יון : . רמז : היעזרו בהרחבה . 25 3 7 למשל, הציעו דרך לפתור את התרגיל = 2 . פתרו את תרגילי החילוק על ידי חילוק מונה במונה ומכנה במכנה ובדקו את התוצאות בעזרת תרגילי כפל . ד : 3 120 5 = בדיקה : ה : 20 521 7 = בדיקה : ב : 10 233 3 = בדיקה : ג : 14 730 30 = בדיקה : בדיקה : : 9 320 5 א = : 1 110 5 = בדיקה : ד וג מ ה 3 4 3 3 94 = 205 ב . חילוק שברים 62 בן 4 . ילדי הגן ציירו מלבנים על רצפת מגרש המשחקים . מ"ר . 8 15 א . יהלי צייר מלבן ששטחו מה יכולים להיות אורכי הצלעות של המלבן של יהלי ? כתבו שלוש אפשרויות, שלפחות באחת מהן שני האורכים הם מספרים שאינם שלמים . מ"ר . 1 16 ב . ליה ציירה ריבוע ששטחו › מה אורך הצלעות של הריבוע של ליה ? › מה היקף הריבוע ? מטר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית