2 . בכיתה ו בבית הספר "אגמים" יש 30 תלמידים . בכיתה זו ערכו סקר כדי לבדוק מה מקצוע הלימוד המועדף על התלמידים . התבוננו בממצאי הסקר . א . מה אחוז התלמידים שהמקצוע המועדף עליהם הוא מתמטיקה ? ב . מה אחוז התלמידים שהמקצוע המועדף עליהם הוא ספרות ? ג . מה אחוז התלמידים שהמקצוע המועדף עליהם הוא גאוגרפיה ? ד . מה אחוז התלמידים שאין להם העדפה ברורה ? 4 . בתחילת היום הכיל מכל הדלק של המשאית 200 ליטר דלק . א . בנסיעה למפעל צרכה המשאית 50 ליטר דלק . כמה אחוזים מהדלק שבמכל צרכה המשאית בנסיעה זו ? ב . בנסיעה בחזרה צרכה המשאית % 50 מהדלק שנשאר . כמה דלק היא צרכה בנסיעה בחזרה ? ג . כמה דלק נשאר במכל לאחר הנסיעה בחזרה ? מספר האריחים סוג האריח מספר האריחים הכולל אחוז האריחים הפגומים הפגומים פחות מ- % 10 / % 10 / יותר מ- % 5004510 פחות מ- % 10 / % 10 / יותר מ- % 1201410 פחות מ- % 10 / % 10 / יותר מ- % 1301310 פחות מ- % 10 / % 10 / יותר מ- % 2,50025010 מ קצוע הלי מ ו ד ה מ וע ד ף על תל מ י ד י כ יתה ו בבית הס פ ר ״אג מ ים״ מתמטיקה – 15 תלמידים ספרות – 3 תלמידים גאוגרפיה – 6 תלמידים לשאר התלמידים אין העדפה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית