3 . הינה ציור המתאים למספר 1 : איזה חלק מהציור צבוע בכל סעיף ? הקיפו את כל השברים המתאימים . 4 . הינה ציור המתאים למספר 1 : השלימו . א 1 מ- משבצות . 9 משבצות הן 2 א 15 320 35 54 15 ג 1 210 220 210 1 ב 8 820 45 210 5 ב מ- 18 משבצות . 1 6 משבצות הן ג 6 משבצות הן מ- 18 משבצות . ד מ- 18 משבצות . 2 3 משבצות הן ו 17 משבצות הן מ- 18 משבצות . ה מ- 18 משבצות . 4 9 משבצות הן ב ד יקה האם הקפתם שבעה שברים ? א . חזרה 91 5 . בבית הספר התקיים יום ספורט, והילדים התחלקו לקבוצות . מהילדים בכל קבוצה התנדבו לאסוף את הציוד בתום יום הספורט . 2 3 א . בשכבה ו מהילדים בכל קבוצה . 2 3 הקיפו ב ד יקה האם הקפתם 32 ילדים בסך הכול ? מהילדים לנקות את החצר . 1 6 ב . באחת הקבוצות בשכבה ה התנדבו מה יכול להיות מספר הילדים בקבוצה וכמה ילדים התנדבו בה ? השלימו אפשרויות שונות . ג . בקבוצה אחרת בשכבה ה היו 22 ילדים . 11 מהם התנדבו לנקות את החצר . איזה חלק מהקבוצה התנדבו ? מהקבוצה . בקבוצה יש ילדים, ו- ילדים התנדבו . בקבוצה יש ילדים, ו- ילדים התנדבו . בקבוצה יש ילדים, ו- ילדים התנדבו . קבוצה א : 12 ילדים קבוצה ב : 15 ילדים קב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית