3 . פתרו את התרגילים ומתחו קו מכל תרגיל אל המחשבון המציג מספר השווה לתוצאה שלו . 4 . פתרו את התרגילים . 1 8 = + 5 1 5 1 . . = # 10 1 : 7 10 = + 2511 0 . = 3 2 3 = + 1 002 0 0 . . = # 10 100 3 7 = - 1 0 1 . = # 7 = - 2 05 0 . . = 100 3 : חברו בקו תרגילים שהתוצאות שלהם שוות . האם לכל תרגיל מצאתם תרגיל ב ד יקה המתאים לו ? ב ד יקה האם התאמתם שני תרגילים לכל מחשבון ? בסוף הפרק, בעמ' 83 - ,88 מצויה פינת "שוב חישוב" בנושא מספרים עשרוניים . אפשר להשתמש בה כחזרה לקראת פעילויות 3 – 5 . : 1 2 א = 7 3 1 18 4 ב = + # # 5 10 1 6 ג = # 3 3 20 ד = + # 7 1 1 420 5 ה = - 3 4 1 518 9 ו = - 1 4 : 3 4 ז = 15 3 1 44 5 ח = + 1 5 . 2 05 . 2 25 . 0 5 . 0 ד . פעילויות נוספות 76 ו ק״ג ד ק״ג 5 . כדורים באותו הצבע שווים במשקלם . חשבו את המשקל של כל כדור וכתבו את המשקלים שיראו המאזניים שלמטה כמספרים עשרוניים . ב ק״ג ה ק״ג ג ק״ג א ק״ג 3 5 ק״ג 1 1 4 ק״ג 2 אתגר ד . פעילויות נוספות 77 ג א א 3 8 = # 3 8 = # 3 8 = # חישובים ותשובות : 6 . לשירי יש ערוגת ירק בצורת מלבן שצלע אחת שלו ארוכה פי 2 מהצלע הסמוכה לה . מטר . שירי ר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית